คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ปัตตานี เขต 3 เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา

0
14

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ปัตตานี เขต 3 เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดการนิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสลินดง สพป.ปัตตานี เขต3

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และอนุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในการเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาเครื่องมือติดตามการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดูพัฒนาการ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน รวมถึงนโยบายของโรงเรียนว่ามีการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างไรบ้าง การจัดประสบการณ์ปฐมวัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น