ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จ.ใต้

0
47

ศอ.บต. เตรียมเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 .ใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมหารือถึงการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกางยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส นายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการด้านเกษตร มหาวิทยาราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อคอลเลตโตริกัม(Colletotrichum Leaf Disease) ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตยางพาราน้อยลง เกษตรกรไม่สามารถป้องกันรักษาการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราด้วยตนเอง ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆตลอดจนเครือข่ายสภาเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการในการป้องกัน และมาตรการเผชิญเหตุการยับยั้งเชื้อรวมถึงมาตรการแก้ไข ฟื้นฟูของโรคระบาดใบร่วงยางพารา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ทาง ศอ.บต. มารับฟังข้อมูล เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาใบร่วงของยางพารา  ที่เป็นโรคใหม่และเป็นปัญหาหนักของชาวเกษตรกรชาวสวนยางในขณะนี้ซึ่งการแบ่งพื้นที่แก้ไขปัญหานั้น จะต้องช่วยกันดำเนินการเป็นขั้นตอน หาสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ลักษณะของการทำลาย และหาวิธีการในการป้องกันปัญหา จัดสรรทรัพยากรหรือเครื่องมือว่าต้องการที่จะใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างในการรักษา เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้โรคระบาดนี้กระจายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถยับยั้งปัญหาดังกล่าวได้ โอกาสที่ต้นยางจะตายมีสูงมากอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถเพราะถือว่าชาวสวนยางเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของแผ่นดินใต้ นอกจากนี้ศอ.บต.ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำพืชชนิดอื่นมาปลูกผสมผสานกับต้นยาง เช่นต้นไผ่ และกาแฟ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว

ด้าน นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการกางยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อรา สาเหตุคือ Pestalotiopsis sp. โรคใบร่วง Pestalotiopsis sp. พบระบาดรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี ..2559 และได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศมาเลเซีย เมื่อปี ..2560 สำหรับประเทศไทยได้พบโรคนี้เมื่อเดือนกันยายน ..2562 ที่ .แว้ง .นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดใบร่วงยางพารา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 68,449 ราย กว่า 876,434.27 ไร่ และ      ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเกษตรกรที่ประสบปัญหา จำนวน 63,642 ราย กว่า 779,734.00 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดของโรคใบร่วงยางพารามากที่สุด ทำให้รายได้เริ่มลดลง จากที่เคยได้ 100เปอร์เซน เหลือไม่ถึง 50 เปอร์เซน  โดยขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจถึงความรุนแรงของโรคระบาด รวมถึงการเตรียมตัวในการรับมืออย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามศอ.บต. จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา     และหาแนวทางในการยับยั้งของโรคระบาดใบร่วงยางพาราให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น