มอ.ปัตตานี จับมือ11ภาคี จ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดปัตตานี

0
153
มอ.ปัตตานี จับมือ11ภาคี จ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดปัตตานี
มอ.ปัตตานี จับมือ11ภาคี จ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดปัตตานี

มอ.ปัตตานี จับมือ11ภาคี จ.ปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดปัตตานี

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 กรกฎาคม 2566  ที่ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงาน  โดยมี  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์   รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี และ 10 ภาคีจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย นายอำเภอหนองจิก    นายอำเภอเมืองปัตตานี  นายอำเภอยะหริ่ง  นายอำเภอปะนาเระ   นายอำเภอสายบุรี   นายอำเภอไม้แก่น  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี   การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี  เกษตรจังหวัดปัตตานี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานี  ในโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลไกบูรณาการการทำงาน และพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โมเดลแก้จน) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี  ได้แก่ อำเภอเมือง , หนองจิก , ยะหริ่ง , ปะนาเระ , สายบุรี และอำเภอไม้

ต่อจากนั้นมีการเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานี

            นางพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทั้งจังหวัดปัตตานีและ ม.อ.ปัตตานี จะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยใช้องค์ความรู้ใช้ข้อมูลที่แม่นยำ ใช้กลไกของจังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพื้นที่นำร่องเชิงยุทธศาสตร์ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลและจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดปัตตานีในระยะต่อไป ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพ การศึกษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การเข้าถึงสวัสดิการ และแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในสังคม   จึงจำเป็นจะต้องบูรณาการและประสานงานกันทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาควิชาการจากผลงานที่ปรากฏในพื้นที่และจากการร่วมประชุมพูดคุยกับคณะนักวิจัยและผู้อำนวยการ บพท.  เห็นว่าครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยมาร่วมลงมือทำ มาร่วมหนุนเสริมกลไกการทำงานของจังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการชี้เป้าครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ ฐานข้อมูล TPMAP ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าเป็นรายครัวเรือน ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับศักยภาพคนจนและบริบทครัวเรือนเป้าหมาย ที่ผ่านมาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้มีการดำเนินการโครงการมาแล้วมากมาย แต่ยังไม่สามารถขจัดปัญหาความยากจนออกไปได้   จากสาเหตุหลายปัจจัย เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเหลือไม่ตรงกับความต้องการหรือศักยภาพครัวเรือนยากจน ดังนั้น การดำเนินการร่วมกันในครั้งนี้ คิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้ระบุกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน ลงมือช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เจอบทเรียนอะไรก็มาวิเคราะห์ร่วมกัน บางส่วนอาจดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ส่วนกลุ่มที่ด้อยโอกาสก็จะดำเนินการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป 

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี  หัวหน้าโครงการ การพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อลดความยากจนและการพัฒนาความเท่าเทียมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563-2565 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)   โดยมีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาระบบข้อมูลที่เบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจนที่สามารถระบุได้ว่า คนจนอยู่ที่ไหน จนด้วยสาเหตุใด และจะหลุดพ้นจากความจนได้อย่างไร   ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดชุดความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาควิชาการ   จากผลลัพธ์ดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการสนับสนุนจาก บพท. ในการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องในปี 2566-2570 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” มีพื้นที่เป้าหมาย 6 อำเภอติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี  ได้แก่ อำเภอเมือง , หนองจิก , ยะหริ่ง , ปะนาเระ , สายบุรี และอำเภอไม้แก่น เพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืน.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้