นราธิวาส – พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จัดเวทีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่

0
35

22 กันยายน นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้

โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /การค้นหาศักยภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเครื่องมือ SWOT /การเขียนโครงการและการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยจะทำให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ในปัจจุบันพลังสตรีมีบทบาทด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย อันจะเห็นได้จากในหลายคราวพลังสตรีเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเข้มแข็ง จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลสำเร็จในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

่ข่าว/แวดาโอ๊ะ​หะไร​ บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น