นราธิวาส​ – ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯเขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเขตชายแดน​ อ.แว้ง

0
17

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563
วันนี้ (17 ก.ย.63) นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างตลาดกลางชายแดนริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส โดยก่อสร้างอาคารตลาดการค้า ณ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งมีงบประมาณการก่อสร้างอาคารกว่า 14 ล้านบาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารตลาดกลางชายแดนริมน้ำดังกล่าว
โดยในที่ประชุมวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกัน เพื่อหาความชัดเจน และข้อสรุปในที่ประชุม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างตลาดกลางชายแดนริมน้ำ ในครั้งนี้แล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับผิดชอบปรับปรุงอาคารสถานที่โครงการก่อสร้างตลาดกลางชายแดนริมน้ำให้สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ใช้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณทางภาครัฐต่อไป


หลังจากนั้นได้นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น