ยะลา​- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เร่งอบรมการใช้วิทยุสื่อสารแก่บุคคลากรครู เพื่อแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุรุนแรง

0
78

วันนี้ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองจ.ยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1ได้จัดการอบรมทักษะการใช้อุปกณ์วิทยุสื่อสารและกฎระเบียบแก่พนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียนในสังกัด หลังจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พนักงานวิทยุของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงยังขาดทักษะในการใช้วิทยุคมนาคม การจัดหา และการพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม โดยมีวิทยากรจาก กส.ทช.และ ตำรวจ มาให้ความรู้

นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพี่อให้พนักงานวิทยุสื่อสารประจำโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ หากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง หรือเกิดภัยต่าง ๆ ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม 2561 ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ข่าว​  มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.​ยะลา​

แสดงความคิดเห็น