ปัตตานี-พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ที่จังหวัดปัตตานี

0
19
ปัตตานี-พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ที่จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี-พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ที่จังหวัดปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน    พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬา โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40  กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร   ที่มีต่อพสกนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สามารถพูดภาษาไทยได้  เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สืบสาน รักษา ต่อยอด พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี  พระราชทานสิ่งของเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทรงปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี จัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ 1. การจัดการศึกษาวิชาสามัญ ยืดหลักสูตรแกนกลางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การจัดการศึกษาวิชาศาสนา หลักสูตรศาสนาอิสลามแบบเข้มและพุทธศาสนา  3. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนฝึกทักษะตามความต้องการ  ขณะนี้มีนักเรียน 681 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 654 คน และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ   27 คน และยังมีนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ รวม 90 คน สำหรับปัญหา/อุปสรรค คือ พื้นฐานของนักเรียนยังฟัง พูด อ่าน เซียน ภาษาไทยไม่คล่อง อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและการสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และนักเรียนขาดเรียนบ่อย เนื่องจากสภาพปัญหาทางบ้าน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดปัตตานีด้วย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น