ยะลา – เปิด”ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ข้าราชการตำรวจ พร้อมใจ ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันเฉลิมฯในหลวง

0
30

วันนี้(28กค.63) ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด”ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 กิโลเมตรที่ 34+100 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จังหวัดยะลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรมราชาภิเษก

ในการนี้ จังหวัดยะลาจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 กิโลเมตรที่ 34+100 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป เป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ข้าราชการตำรวจ สภ อัยเยอร์เวง พร้อมใจ ถวายสัตย์ปฏิญาณ วันเฉลิมฯในหลวง
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.63 ที่ลานหน้า สภ.อัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.วงศกร เหมือนเขียว ผกก.สภ.อัยเยอร์เวง เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. โดยมี พ.ต.ท.สมหมาย มะณีจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.อัยเยอร์เวง พ.ต.ต.ชนะพล หลังยาหน่าย สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง พร้อมด้วย ชุดปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่จราจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และ ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ต.อ.วงศกร เหมือนเขียว ผกก.สภ.อัยเยอร์เวง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย​ / มูกะตา​หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น