ปัตตานี-องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น สพป.ปัตตานี เขต 3

0
93

ปัตตานี-องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น สพป.ปัตตานี เขต 3

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น .ปัตตานี รับฟังรายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง รายงานผลการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน.4 – .6 มีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น .ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองเป็นโรงเรียนขนาดโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ตามโครงการกองทุนการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 446 คน นักเรียนทุนพระราชทาน 2 คน คือ นางสาวอัสนีตา บือราเฮง ชั้น .5 และนางสาวนุรอาซีา สุหลง ชั้น .6 กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา .สายบุรี .ปัตตานี โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาชีพ และยังเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนพักนอน)

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเฮาะ

ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น