ปัตตานี-รองผู้ว่าฯเปิดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือ ปชช.จากภัยพิบัติ และ COVID-19

0
14
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯเปิดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือ ปชช.จากภัยพิบัติ และ COVID-19

ปัตตานี-รองผู้ว่าฯเปิดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือ ปชช.จากภัยพิบัติ และ COVID-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล รวม 5 ตำบล จำนวน 250 คน ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เข้ารับการอบรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานให้กับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกายแรงใจ และสติปัญญา ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ใดๆและกระทรวงมหาดไทยได้สนองพระบรมราโชบาย โดยจัดตั้ง”ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาลตำบล อย่างน้อยแห่งละ ๕๐ คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

สำหรับ “จิตอาสาภัยพิบัติ” จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย รวมถึง การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น จึงยังต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น