ปัตตานี – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณามาตรการเปิดโรงเรียนตาดีกา และสถาบันการศึกษาปอเนาะ 1 กรกฎาคมนี้

0
238

ปัตตานี – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ฯ พิจารณามาตรการเปิดโรงเรียนตาดีกา และสถาบันการศึกษาปอเนาะ 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 4 มิถุนายน  ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสมนึกพรหมเขียว พร้อมด้วยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 17/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ของจังหวัดปัตตานี ขณะนี้ อยู่ในสถาวการณ์ที่สามารถความคุมได้ ไม่มียอดผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ที่ 91 ราย เป็นเวลา 44 วัน และรักษาหายกลับบ้านทั้งหมดแล้ว 90 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน ส่วนประเด็นสำคัญอื่น คือการพบผู้ติดเชื้อใน STATE QUARANTINE จำนวน 2 ราย ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 ตรวจพบสารพันธุกรรมธุ์ COVID -19 ผู้ที่เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบีย ผ่านด่านปาดังเบซาร์ และได้ทำการกักตัวเข้ารับการรักษาแล้ว  พร้อมขอความมือทุกฝ่าย  เร่งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน ถึงคำสั่ง ที่ออกใหม่ 3 ฉบับ คือ คำสั่งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563  คำสั่งเรื่อง การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด  และคำสั่งเรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในระยะที่ 3  ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต / ด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ  เป็นต้น

ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี  ได้พิจารณามาตรการเปิดโรงเรียนตาดีกา และสถาบันการศึกษาปอเนาะ ในปีการศึกษาใหม่ 1 กรกฎาคม 2563 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลความสะอาดของบุคคล และสถานที่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การลดความแออัดและการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในรายละเอียดต่าง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  จะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบ นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกข้อกำหนดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียนนี้ด้วย.

แสดงความคิดเห็น