ปัตตานี สสว.เปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และพัฒนาการตลาด

0
419
ปัตตานี สสว.เปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และพัฒนาการตลาด
ปัตตานี สสว.เปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และพัฒนาการตลาด

ปัตตานี สสว.เปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และพัฒนาการตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า วันที่ 25 มกราคม 66 ที่ห้องประชุมห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัด กิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GIRL ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SME ในช่องทาง Online & Offline ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME, One-Stop Service Center : OSS) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดปัตตานีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME กว่า 250 สถานประกอบการในการประสาน ส่งต่อ และติดตามผลผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร แบ่งเป็น 3 ให้ 1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ การถึงด้านการตลาด เพื่อให้ ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยร่วมบูรณาการ เช่น (อ.สว. ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (อย.)/สถาบันฮาลาล มอ.ปัตตานี (ฮาลาล) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี (มผช.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ธนาคารออมสิน สาขา ปัตตานี ธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดปัตตานี/ธนาคาร SME BANK/ธนาคาร (BANK สมาคมการค้านักธุรกิจไทย มุสลิม (IMTA) โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรม SME รวมทั้งสื่อมวลชน ดังกล่าว โดยในพิธีเปิดมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

นายกัมพล สามปรุ หัวหน้าส่วนฝ่ายศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กล่าวว่า ภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GJIRI ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ สนับสนุนการส่งเสริม SME ในช่องทาง Online & Offline แล้ว ยังมีการเผยแพร่ มาตรการการช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการ บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่มีรูปแบบการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME สามารถ ที่จะเลือกรับบริการ หรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของตนเอง ภายใต้การช่วยเหลือ อุดหนุนค่าใช้จ่าย จาก สสว. คือ”มาตรการ SME ปัง ตั้งได้คืน” โดย สสว. จะช่วย อุดหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมด้วยช่วยจ่าย (Co-Payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งมี วงเงินสูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมา สสว. ได้มีมาตรการและโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สสว. ได้พัฒนาระบบขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการSME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในชื่อ Thai SME GP เพื่อเป็นช่องทางหน้าให้ SME ได้สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้มาก ขึ้น นอกจากนี้ อีกหนึ่งมาตรการที่ สสว. กำลังเริ่มดำเนินการ คือ การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและ เชื่อมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยดำเนินโครงการ One ID ด้วยการพัฒนาระบบ Single Sign On เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน ภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้