แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำนโยบายเดิม สานต่อ ปราบยาเสพติด เน้นสันติสุข มีโอกาสถอด พรก.ฉุกเฉิน อิง บริบทพื้นที่

0
496

วันนี้ 13.30 น. สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร. 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยก่อนประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะ หารือ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากทุกแขนงร่วมกันแสดงความยินดีแม่ทัพภาค 4 ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่อย่างอบอุ่นด้วย พร้อมหารือแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุม ถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ให้การปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2566

มีแนวทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน โดยใช้กฎหมายนำให้เห็นถึงความถูกต้อง ความจริงใจ และความยุติธรรม ใช้งานทหารตามเพื่อดูแลคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานนโยบายดังกล่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อีกทั้งแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายที่ผ่านมา ยังใช้การทำงานตามแนวทางนโยบายเดิม สานต่อ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง
การแก้ปัญหาสำคัญหลักเร่งแก้ไขคือปัญหาปราบปรามยาเสพติด เรื่องบังคับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการปิดล้อมนั้นเน้นเจ้าหน้าที่เรื่องการเจรจาให้คนร้ายออกมามอบตัว เราจะใช้ความอดทนมากที่สุด ไม่ให้เกิดการสูญเสีย
ที่สำคัญอีกเรื่องคือการเจรจาพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ ที่ต้องดำเนินการต่อไป แนวทางการให้โอกาสเข้าโครงการพาคนกลับบ้าน เรื่องการประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน ขณะนี้นั้นในบางอำเภอเราได้ยกเลิกไปแล้ว เรื่องนี้เราได้ให้ความสำคัญและมีโอกาสที่จะยกเลิก และกำลังพิจารณาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ต้องดูและประเมินตามลำดับขั้นตอน ให้รัดกุม ต้องคำนึงความปลอดภัยของประชาชนให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเฝ้าระวังการป้องกันชายแดน การลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี
อีกทั้งร่วมกันหาเรือประสานการปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติในห้วงต่อไปสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแต่ละแผนงานต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี