ปัตตานี- ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

0
560
ปัตตานี- ปลูกป่าขายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ปัตตานี- ปลูกป่าขายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

ปัตตานีจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านบานา ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ เครือข่ายอนุรักษ์สะพานไม้บานา นักเรียน นิสิตนักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ตลอดจนนักเรียนจาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 1- พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึก และสืบสาน พระราชปณิธานของสถาบัพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยต่อป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการสร้าง จิตสำนึก และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 เห็นชอบให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จังหวัดปัตตานีได้เชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณที่ตั้งของ หน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่นที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทางสาธารณะ

ในการนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมระลึก และสืบสาน พระราชปณิธานของสถาบัพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าชายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณหลังแนวไม่ไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบานา ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี บนเนื้อที่ 5 ไร่ จำนวน กล้าไม้โกงกาง 3,500 ต้น

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน./ทีมข่าว@ชายแดนใต้