พาณิชย์สุราษฎร์ เปิดงานกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ Rubber Smart Trade Identity Local Product 2021@Suratthani

0
486

เมื่อวันที่ 1 ..ที่โรงแรมวังใต้ .เมือง .สุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางขนิษฐา มุณีแนม พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงานกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ Rubber Smart Trade Identity Local Product o๒๑@Suratthani ระหว่างวันที่ 1-2 ..64

นางขนิษฐา กล่าวว่า สืบเนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในวงกว้างประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุน และภาคการเกษตร ส่งผลให้มูลค่าการค้าลดลงตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก จึงเป็นที่มาในการจัดทำโครงการครั้งนี้ขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ..2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และการจัดกิจกรรม Mini-Showcase เจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Seller) กับผู้ซื้อ (Buyer) ของประเทศมาเลเซีย อินเดีย บังคลาเทศ และจีน และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ โดยการจัดเจรจาเชื่อมโยงและเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์สินค้าเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ ไข่เค็ม อาหารทะเลแปรรูป เงาะโรงเรียน ปลาเม็ง และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว กับผู้ซื้อในประเทศ ได้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บริษัท ซูเปอร์ชีป จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์โอทอปหัวหินบริษัท ไอ พลัส คิว ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินทรีย์มาร์ท เวียงจันทน์  สปป.ลาว และสหกรณ์การเกษตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา และสินค้าเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังตลาดต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ 

โดยในวันแรกจะเป็นการเจรจาการค้าออนไลน์สินค้ายางพาราและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง และในวันที่สองจะเป็นการเจรจาการค้าสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานจะมีการจัด Mini Showcase เกี่ยวกับสินค้ายางพาราและสินค้าอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดตลอดจนมีคลีนิคให้คำปรึกษาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริการให้คำปรึกษาตลอดการจัดงาน ซึ่งคาดว่าในการจัด กิจกรรมทั้ง 2 วันนี้ จะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่ส 180 ล้านบาทการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมกรค้าในต่างประเทศ ในการประสานจัดหาคู่ค้า โดยมีประเทศที่เข้าร่วมเจรจาการค้า ได้แก่ ประเทศมาเลเซียอินเดีย บังคลาเทศ จีน และไทย และขอขอบคุณพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ทีมเซลล์แมนจังหวัด ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยผลักดันให้เกิดการจัดงานนี้ขึ้น

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี