ระนอง-หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ขับเคลื่อนโครงการ “จักรยานเพื่อน้อง” สร้างฝันเติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบาย ผบ.ทบ. (มีคลิป)

0
464

วันที่ 30 พฤศจิกายน 64  พันเอกภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 รับมอบจักรยานจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาซ่อมแซมปรับปรุงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งต่อให้กับน้อง ๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเองครอบครัว และชุมชนในอนาคต โดยปัจจุบันโรงเรียนทุ่งหงาวเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรองรับและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีเด็กนักเรียนประมาณ 630 คน 

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25  เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน ความยากลำบากของเด็กนักเรียนในการเดินทาง เนื่องจากเป็นชนบทที่บ้านมีระยะทางไกลกับโรงเรียน และต้องใช้วิธิเดินเท้าไปกลับ วันละหลายกิโล บางวันฝนตก บางวันแดดออก สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และพัฒนา ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ สมาธิ และเรี่ยวแรงในการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาอย่างมีความสุขและเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่เด็กนักเรียนบ้านทุ่งหงาว ด้วยรถจักรยานกว่า 30 คัน ให้เด็ก  ได้มีจักรยานขี่แทนการเดินเท้าเป็นระทางไกลมาโรงเรียน ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่จากรุ่นสู่รุ่น และนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนในอนาคตต่อไป 

พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กล่าวว่าเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ร่วมสนับสนุนรถจักรยานมาเป็นจำนวนหลายคัน คันไหนที่ต้องซ่อมแซม ก็นำมาให้พี่ ทหารที่มีความรู้ซ่อมบำรุงให้เกิดการใช้งานได้ก่อนส่งต่อให้น้อง  นอกจากจะใช้ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือขวัญ กำลังใจและโอกาสที่น้อง  พื้นที่ห่างไกลจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา