ยะลา – ตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกองทัพภาค 4 ปปส.ฝ่ายปกครอง แถลงยึดทรัพย์ขบวนการค้ายา แบมะ รวมมูลค่ากว่า 150 ล้าน!!

0
666

ตามนโยบายรัฐบาล ได้กาหนดให้มีการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่สาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน สังคม และสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ,พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./หน.ศอ.ปส.ตร. ได้มอบ นโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัด ไปบูรณาการกับหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุม ขบวนการค้าลาเลียงยาเสพติด รวมตลอดถึงกลุ่มเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและนาเงิน ที่ได้จากการค้าขายยาเสพติดไปหมุนฟอกให้ดูเหมือนเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกกฎหมาย ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 , พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และตามนโยบายงานสาคัญ 5 งาน ของ ผอ.รมน.ภาค 4 ที่ได้เน้นย้า ให้กาลังพลขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม หนึ่งใน 5 งาน คือ งานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ที่มุ่งเน้นให้ใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามภายในชุมชน หมู่บ้าน , บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ค้าในระดับต่าง ๆ , การบาบัดรักษา ภายใต้กระบวนการการมี ส่วนร่วมของชุมชน ผู้นาสี่เสาหลัก และ เวทีสภาประชาธิปไตยตำบล

โดยวันที่ 3 พย.2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9/ ผบ.ศปก.ตร.สน./ผบ.กกล.ตร.จชต. , พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 , นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา , นายพงศธร ธรรมชาติ ผอ.ปปส.ภาค 9 พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ , พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี , พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ,พล.ต.ต. นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.อาซาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา , พล.ต.ต. ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา , พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกัน นำแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้บูรณาการการทางาน จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดของ ภ.จว.ยะลา, กก.สส.ภ.จว.ยะลา , ฉก.ยะลา , กอ.รมน.จว.ยะลา , ฝ่ายปกครอง , ปปส.ภาค 9 , ปปง. , D.S.I. , บก.ปส.4บช.ปส.,สรรพากรพื้นที่จว.ยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการ และได้ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการขยายผลจับกุม ยึดทรัพย์ เครือข่ายยาเสพติด

โดยครั้งนี้เป็นการจับกุมเครือข่ายที่ร่วมกันฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ของเครือข่ายขบวน การค้ายาเสพติดรายสาคัญในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย และใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ชปส.ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกันทาการจับกุม ผู้ต้องหา รวม 3 คน พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จานวน 30,000 เม็ด ที่ได้จากการล่อซื้อของ เจ้าหน้าที่อาพราง โดยกล่าวหาว่า “ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ”

เหตุเกิดในพื้นที่ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ซึ่งในคดีตั้งต้นนี้ ศาลจังหวัดนาทวี ได้พิพากษาลงโทษจาเลยทั้ง 3 ตามข้อหาข้างต้น “จำคุกตลอด ชีวิต ”ต่อมา ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกับหน่วยร่วมทั้งหมด ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นฝ่ายเจ้าของยาเสพติด และที่ได้ร่วมกันสมคบสนับสนุน ในขบวนการเครือข่ายยาเสพติด กลุ่มนี้ จนสามารถเสนอศาลออกหมายจับ ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด และ พรบ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินได้ รวม 6 คน และได้เปิดแผน ปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์ภายใต้ยุทธการพิทักษ์นิบง 1/64 ปิดล้อมตรวจค้นไปทั้งสิ้น 24 เป้าหมายในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา , อ.หาดใหญ่ จ..สงขลา , อ.เมือง จ.ยะลา และ สามารถยึดทรัพย์ได้ รวมมูลค่า ประมาณ 40 ล้านบาทเศษ

หลังจากได้ดาเนินการมาแล้วสองห้วง ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกับหน่วยร่วมขยายผล เพื่อ ดาเนินคดีและติดตามยึดทรัพย์ เครือข่ายนี้เพิ่มเติมอีก ในกลุ่มที่ทาหน้าที่ฟอกเงินที่นาทรัพย์สินที่ ได้จากการค้าขายยาเสพติดของ “ เครือข่ายแบมะ สะบ้าย้อย ” โดยสามารถเสนอศาลออก หมายจับผู้ต้องหาได้ รวม 5 คน ในข้อหา “ ร่วมกันฟอกเงิน สมคบฯฟอกเงิน ” และได้เปิด แผนปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายใต้ยุทธการ พิทักษ์นิบง1/65 จับกุมตัว

ผู้ต้องหาได้ และ ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว รวม 5 คน ตรวจค้นไปทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
สามารถยึดทรัพย์ได้ 80 รายการ แยกเป็น

 • อสังหาริมทรัพย์
 • รถยนต์
 • รถจักรยานยนต์
 • บัญชีธนาคาร โฉนดที่ดิน และทรัพย์สินอื่น ๆ รวม 63 รายการ
  รวมมูลค่าทรัพย์สิน รวมประมาณ 110 ล้านบาท
  ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เชื่อว่า ได้มาจากการกระทาความผิด ตามความผิดมูลฐาน “ ที่เป็นความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ กฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผดิ เกี่ยวกับยาเสพติด ”
  ตารวจภูธรภาค 9 ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยกันเป็นหู เป็นตา สอดส่อง กลุ่มบุคคล หรือ ยานพาหนะ ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน หรือ หมู่บ้านตัวเอง หรือ บุคคลที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเปิดบัญชีรับโอน – โอนเงิน ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้า ยาเสพติด หรือ กลุ่มที่ร่ารวยผิดปกติ โดยไม่ทราบที่มาที่ไปของเงินหรือทรัพย์สิน
  โดยสามารถแจ้งข้อมูล ผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599 สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  จานวน 11 รายการ จานวน 6 คัน จานวน 1 คัน

เคสที่ 2
เป็นกรณีการจับกุม ขยายผล ยึดทรัพย์ ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามการกระทา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สภ.กาบัง จ.ยะลา ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า 10,000 เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ”

เหตุเกิดและจับกุมที่ ต. กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ต่อมาชุดขยายผลยาเสพติดของ ภ.จว.ยะลา ได้บูรณาการกับหน่วยร่วมทั้งหมด ทาการขยายผล รวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาล จนศาลอนุมัติออกหมายจับตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด รวม 3 หมาย และออกหมายจับตาม พรบ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน อีก 3 หมาย
จากนั้นได้ร่วมกับทุกหน่วยเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น รวม 3 จุดตรวจค้น จับกุม ผู้ต้องหา และผู้ต้องหาเข้ามอบตัว รวม 5 ราย 6 หมายจับ และสามารถยึดทรัพย์สินได้หลาย รายการ
ประกอบด้วย

 • การอายัดเงินในบัญชีผู้ต้องหา รวม 5 บัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 2,307,066 บาท
 • บ้าน 1 หลัง
 • รถยนต์ 2 คัน
 • รถจักรยานยนต์ 3 คัน
 • ทองรูปพรรณ จำนวน 5 รายการ
 • เงินสด จำนวน 98,230 บาท รวมยึดทรัพย์ได้มูลค่าทั้งสิ้น 4,000,000 บาท และยังสามารถไปตรวจค้นยึดยาบ้าได้จากที่พักของ นายมะรูดิง อีก จานวน 20,000 เม็ด ในพื้นที่ สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ได้แยกดาเนินคดีไว้อีกส่วนหนึ่ง

เคสที่ 3 เป็นกรณีการจับกุมขยายผล คดีดังกล่าวคือ
เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ยะลา ทาการสืบสวนพฤติการณ์กลุ่มนักบินที่ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ เป็นกลุ่มที่ชอบรับงานไป รับยาเสพติดนอกพื้นที่จังหวัดยะลา เข้ามาจาหน่ายให้กับลูกค้านักเสพในพื้นที่ จ.ยะลา ไม่ว่า จะเป็นพื้นที่ อ.กรงปินัง อ.ยะหา อ.เมือง จ.ยะลา และ ใกล้เคียง จึงได้สืบสวนจากเบาะแสดังกล่าว

จนต่อมาได้ทราบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทีมนักบิน ได้เดินทางออกจากจังหวัดยะลา ไปเปิดห้องพักในเขต อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เฝ้าติดตามพฤติการณ์ จนพบว่ากลุ่มนักบินทีม ผู้ต้องหานี้ ได้ไปพบกับทีมที่นายาบ้ามาส่งให้ในจุดที่นัดหมาย จากนั้นจึงได้แบ่งกาลังกันติดตาม เป้าหมาย โดยทีมที่นายาบ้ามาส่งให้หลุดจากการติดตาม เพราะขับรถด้วยความชานาญพื้นที่ ซึ่งจะ ได้แยกทาการสืบสวนต่อ

ส่วนทีมที่รับยาบ้ามาแล้วได้นำยาบ้าไปเก็บในบ้านที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ..สงขลา จึงได้เข้าแสดงตัวและตรวจค้นพบของกลางในบ้านเป็นยาบ้า จานวน 60,500 เม็ด และ จากการซักถามขยายผลทราบว่ายังมียาบ้าเก็บซุกซ่อนไว้ในบ้านพัก ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเปิดเป็นแผงรับซื้อทุเรียน อีกจานวน 2,800 เม็ด จึงได้ตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติม

จากการซักถามขยายผลนักบิน ( นายสะการียาฯ ) รับว่า จะนายาบ้า จานวน 20,000 เม็ด ไปส่งให้กับลูกค้า คือ น.ส.นูรีดา หรือ ก๊ะดา ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา จึงนัดหมาย หรือรับมอบยาบ้ากันตามจานวน ปรากฏว่า ถึงเวลานัดหมาย น.ส.นูรีดา หรือก๊ะดาฯ มารับยาบ้า ตามที่นัดไว้ จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่ง พนักงานสอบสวนดาเนินคดี และผู้ต้องหาได้ ขยายผลต่อให้ โดยนายาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าใน อ.กรงปินัง จ.ยะลา จานวน 4,000 เม็ด เมื่อ นัดหมายกันเรียบร้อย ก็ได้นายาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าตามจานวน และยังสามารถยึดยาบ้าที่ลูกค้า ซุกซ่อนไว้รอจาหน่วยให้กับผู้เสพในพื้นที่อีก 6,200 เม็ด รวมยาบ้าของกลางในส่วนนี้ จานวน 10,200 เม็ด แยกนาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.กรงปินัง ดาเนินคดี ซึ่งในการจับกุมขยายผลในคดี นี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จานวน ทั้งสิ้น 4 คน ยึดยาบ้าได้ รวม 73,500 เม็ด ยึดทรัพย์ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็น

 • รถยนต์ จานวน 6 คัน
 • รถจักรยานยนต์ จานวน 4 คัน
 • เงินสด จานวน 95,000 บาท
  รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึด มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 5,000,000 บาท
  ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดของ แบมะ สะบ้าย้อย จำนวนกว่า 150 ล่านบาท/