นราธิวาส – ทัพเรือภาคที่ 2 หารือชี้แจงบทบาทและภารกิจ ด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อประโยชน์และปฏิบัติงานร่วมกัน

0
35

วันนี้ (12 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เข้าพบ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในด้านความมั่นคงทางทะเล ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ เพื่อรับทราบบทบาทและภารกิจของทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมกับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน


พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่รอยต่ออำเภอละแม จังหวัดชุมพร กับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อเนื่องถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ตลอดความยาวชายฝั่ง 776 กิโลเมตร รวมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลที่มีอยู่ในความรับผิดชอบกว่า 34,500 ตารางไมล์ทะเล หรือกว่า 100,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้นับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สำคัญของประเทศ ในอันที่จะนำมาใช้หล่อเลี้ยงคนในชาติทั้งด้านอุปโภคและบริโภค รวมถึงการพัฒนาประเทศและการส่งออก อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดนราธิวาส (ศรชล) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล โดยจังหวัดนราธิวาสพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง


นอกจากนี้ ทัพเรือภาคที่ 2 ยังคงมีภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางบก ทั้งจากวาตภัย อุทกภัย รวมถึงภัยแล้ง ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือแก่เรือประมงที่ประสบเหตุทะเลอีกด้วย ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2” และทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า “ทัพเรือภาคที่ 2 ส่วนหน้า” ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยการปฏิบัติที่ผ่านมา ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการเสริมงานด้านการช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจต่างๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการคืนสันติสุขให้แก่พื้นที่ปลายด้ามขวานของไทย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น