ผบ.พล.ร.15 ต้อนรับน้องครอบครัวกองทัพบก ผลัด 1 ปี 64 เน้นทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ ปฎิบัติตาม นโยบาย ทบ.อย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 และ Bubble and seal

0
1006

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ ผลัด 1 ปี 2564 ที่มารายตัว ณ จุดคัดกรองทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 และ พันโท วัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่151 / ผู้อำนวยการฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 151 ร่วมให้การต้อนรับ

โดย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ ปฎิบัติตาม นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัด ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพดำเนินการรับทหารใหม่ ได้เดินทางเข้ามารายงานตัว ซึ่งจะมีการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเตรียมการ คือ ภายหลังจากการฝึกครู และผู้ช่วยครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการกักตัวเจ้าหน้าที่จำนวน 14 วันก่อนเริ่มทำการฝึก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ,2.การดำเนินวิธีในการรับทหารใหม่ ซึ่งจะมีการควบคุมการรายงานตัวในสถานที่ที่ว่าการอำเภอ หรือมณฑลทหารบก และแยกกลุ่มทหารที่รายงานตัวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มสี่ยงที่มีอาการ หรือกลุ่มสีแดง ให้กักตัว ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารในวันที่รับทหารใหม่, 2.กลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มสีเหลือง และ 3. กลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ไม่มีอาการ หรือกลุ่มสีเขียว จะแยกกักตัว 14 วัน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยในวันแรก จะทำประวัติ และดำเนินกรรมวิธีตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง และครูฝึก จะตรวจหาเชื้อไวรัสฯ ในวันที่ 5 นับจากวันรับทหารใหม่, เมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้ว จะเริ่มทำการฝึกตามหลักสูตร แต่งดการปฏิบัติระหว่างบุคคลภายใน กับ บุคคลภายนอกหน่วยฝึกฯ เพื่อลดการติดเชื้อ หากจำเป็นต้องมีการปฏิบัติร่วมกัน จะต้องสวมชุด PPE ก่อนทุกครั้ง หากเกิดการแพร่ระบาดในหน่วยฝึก จะดำเนินการตามกลุ่มของผู้ป่วย หากมีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก ปอดอักเสบ ให้กักตัวที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร หรือ โรงพยาบาลของสาธารณสุข, หากมีอาการเล็กน้อย ให้กักตัว ณ หน่วยฝึกฯ โดยรักษาตามอาการ และ 3.การปฏิบัติการในพื้นที่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ คือ การฝึกในลักษณะปิด( Bubble and seal) มีทั้งการตรวจสอบ การคัดกรอง การกักตัวและมาตรการของการควบคุมในการพบปะ โดยจำกัดสถานที่ เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่หน่วยฝึก และลดการกระจายเชื้อเข้าสู่หน่วยทหารและชุมชน รวมถึงเพื่อควบคุมการติดเชื้อของหน่วยฝึกในกรณีที่มีการแพร่ระบาดอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้กำชับกำลังพลทุกนายตั้งแต่ ผู้อำนวยการฝึกผู้บังคับหน่วยฝึกฯ ผู้ฝึก, ครูฝึก ให้ยึดถือตามนโยบายที่ แม่ทัพภาคที่4 ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลกำลังพลไม่ให้เกิดการสูญเสียในการฝึก หรือการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หากเกิดปัญหาต่างๆ ให้ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งสถานภาพหน่วยฝึกทหารใหม่ จะมีผู้อำนวยการฝึก มีผู้บังคับหน่วยฝึกฯ ผู้ฝึก, ครูฝึก อัตตราการจัด ตามหลักการที่ กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด พร้อมทั้งการจัดเตรียมสถานที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ทำการหน่วยฝึกทหารใหม่ ต้องมีห้องพยาบาล รวมถึงจัดตั้งเต็นท์พยาบาล ณ สนามฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น เพื่อปฐมพยาบาลในยามฉุกเฉิน การจัดระเบียบภายในโรงนอน ให้มีความสะอาด อากาศถ่ายเท เว้นระยะห่างระหว่างเตียงนอน ตลอดจนให้ทหารใหม่ อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ พร้อมทั้งถึง มีกล้องวงจรปิด ตามจุดที่กองทัพบกกำหนด โรงประกอบเลี้ยง รสชาติอาหารอร่อย ถูกสุขลักษณะ เน้นความสะอาดภายใน โรงประกอบเลี้ยง การเตรียมสนามฝึกแบ่งเป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย สนามฝึกกายบริหาร, สนามฝึกบุคคลเบื้องต้น ,แถวชิด และสนามฝึกทางยุทธวิธี โดยทหารใหม่เข้ารายงานตัว ในวันที่ 1 และ 3 ก.ค. 64 ให้ดำเนินการกักตัวทหารใหม่ จำนวน 14 วัน แยกเป็น ทหารใหม่เข้ารายงานตัว ในวันที่ 1 ก.ค. 64 กักตัว ตั้งแต่ 1 – 14 ก.ค. 64 และทหารใหม่เข้ารายงานตัว ในวันที่ 3 ก.ค. 64 (ถึงหน่วยวันที่ 4 ก.ค. 64 ) กักตัวตั้งแต่ 4 – 17 ก.ค. 64 ซึ่งการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ผลัดที่ 1/64 เริ่มดำเนินการฝึก ตั้งแต่ 19 ก.ค. – 25 ส.ค. 64 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน และการดูแลสุขภาพของทหารใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายการฝึกดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน ตลอดจนดูแลสวัสดิการ และสิทธิต่างๆให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่น้อง ๆ ทหารใหม่พึ่งที่จะได้รับ ทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ จัดที่พัก จัดเตรียมให้มีสถานที่ประกอบพิธีศาสนกิจให้พร้อม รวมทั้งอาหารที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และอื่นๆอย่างเหมาะสม โดยสั่งการกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ผู้อำนวยการฝึก ผู้บังคับหน่วยฝึกฯ ให้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารใหม่ ให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยฝึก แจ้งข้อมูล ข่าวสารกับผู้ปกครองว่าทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วง เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารบุตรหลานแจ้งให้ทางบ้านทราบตลอดห้วงการฝึก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส