นราธิวาส- พ่อเมืองแถลงฯขับเคลื่อน “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” มุ่งไขปมความเดือดร้อนปชช. พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ แบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ

0
883

วันนี้ 26 ก.ย. ที่บริเวณตลาดวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน 13 อำเภอ ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวขับเคลื่อน “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โดยมีคณะทำงานและเลขานุการตาม 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ร่วมการแถลงข่าว และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยยึดการมีส่วนร่วม การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเน้นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดนราธิวาส ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 นราตามรอยพ่อ “ชีวิตพอเพียง…เพื่อสุขเพียงพอ” สืบสาน…รักษา…ต่อยอด ด้วยการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 389 โครงการ ใน 8 ด้าน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคมและการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา
รวมทั้งมีโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนตามหลักองค์ความรู้ 6 มิติ ได้แก่ ดิน น้ำ เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรต้นแบบ ผู้น้อมนำหลักการเกษตรผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังมีเครือข่ายเกษตรกรตามรอยพ่อจังหวัดนราธิวาสในทุกอำเภอที่น้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติจริงจนเห็นผล
วาระที่ 2 นรา…สะอาด “สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด” ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 89 แห่งและประชาชนในพื้นที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดการขยะในชุมชน
การจัดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์ให้มีการประกวดชุมชนต้นแบบเมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บูรณาการร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพน้ำโดยรวม
วาระที่ 3 นรา…สะดวก “ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ”
โดยมีประเด็นการพัฒนาที่เน้นหนัก 3 ประเด็น คือ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าขายชายแดนสู่ระดับสากล 2. งานบริการประชาชนที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการ 3. การพัฒนาบริการสาธารณะที่อยู่ในความอำนวยการของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม
เป้าหมายบริการ คือ บริการให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และเท่าเทียม
วาระที่ 4 นรา…สบาย “เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน” จังหวัดนราธิวาสมุ่งเน้นสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยางยืน และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส บนพื้นที่ประมาณ 1,683 ไร่เศษ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่าเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และให้เอกชนเช่า โดยกรมธนารักษ์เปิดประมูล เพื่อสรรหาผู้ลงทุนเนื้อที่ประมาณ 1,083 ไร่เศษ และเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนรายย่อยด้วย
ซึ่งปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์ จำนวน 32 ราย เนื้อที่รวมทั้งหมด 1,115 ไร่


วาระที่ 5 นรา…ปลอดภัย “ทุกแห่งหน คนปลอดภัย” สร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและประชาชนรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ทั้งรอบนอก พื้นที่ชั้นกลาง และพื้นที่ชั้นใน รวมทั้งพัฒนาเสริมความมั่นคง ทั้งหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ การเยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมวัด/มัสยิด ผู้นำศาสนา เป็นต้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และมีการจัดแคมป์ 35 ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด
วาระที่ 6 นรา…แบ่งปัน “คนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน” จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการดำเนินงานในวาระนราแบ่งปันโดยการบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดูแลผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ และสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
วาระที่ 7 นรา…สามัคคี “สามัคคีคือพลัง” เป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยรณรงค์ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีของคนนราธิวาส โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน รู้รักสามัคคี และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามเป้าหมายที่กำหนดได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างเมืองนราธิวาสให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน.

ภาพ/ข่าว การียา เต๊ะตานี /ปทิตตา หนูสันทัดทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส