นราธิวาส -เตรียมจัดงาน”ของดีเมืองนรา”สุดยิ่งใหญ่ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้แพร่หลาย คาดเงินสะพัดกว่า 60 ล้าน!!

0
778

นราธิวาส แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนราทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสอย่างยิ่งใหญ่พร้อมชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาท

เมื่อวานนี้ ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 โดยมีพันตำรวจเอกสกนธ์ อนนท์รัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และนางไพฤดี บัวสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมหลักประกอบด้วย 5 กองงงาน คือ กองงานฝ่ายพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบก / กองงานจัดประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/กองงานวันลองกองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูด และกองงานแข่งเรือฯหน้าพระที่นั่ง ณ บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ (ท่าพระยาสาย) ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบกงานของดีเมืองนราประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 17 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “บรมราชาภิเษกนฤบดีชาวนราเปรมปรีดิ์น้อมถวายพระพรชัย ซึ่งมีริ้วขบวนงานของดีเมืองนราและวงดุริยางค์ริ้วขบวนที่เข้าร่วมขบวนแห่ทั้งหมด 16 ขบวน และวงดุริยางค์ 14 วง และได้จัดให้มีการประกวดริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนราประจำปี 2562 จำนวน 2 ประเภทคือประเภทสวยงามและประเภทความคิด,กองงานจัดประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562 ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 แบ่งการแข่งขันเป็น 7 ประเภทเสียง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรแก่เจ้าของนกที่ชนะการแข่งขัน

งานวันลองกองครั้งที่ 44 ปีนี้ กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ“สืบสานรักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชาการเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” จัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆผ่านการแสดงนิทรรศการของ 30 หน่วยงาน 5 โซนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตรการแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรกรในโรงเรียนการแข่งขันจัดแจกันผักผลไม้ และร้านนิทรรศการ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีห์ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 -22 กันยายน 2562 ณบริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ (ท่าพระยาสาย) จัดการแข่งขันเรือ 3 ประเภทคือเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีห์ รวมทั้งมีขบวนแห่เรือบุปผชาติจำนวน 10 ลำ กำหนดรูปแบบขบวนแห่ “บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ขัตติยา” พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการแสดง LIGHT & SOUND & MIXED MEDIA แสง เสียง สื่อผสม (หน้าพระที่นั่ง) ในชื่อเรื่อง “นิรมิตบางนรา พหุศาสนิกสถิตสัมพันธ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ พระปรเมนทรแห่งแผ่นดินสยาม” สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่2๒กันยายน 256๒ ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ

งานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนราประจำปี 2562จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -26 กันยายน 2562 โดยดำเนินการภายใต้ชื่องาน“สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาศิลปาชีพก้าวหน้านรายั่งยืน”นำเสนอนิทรรศการสาธิตกระบวนการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เน้นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสมีกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 8 ประเภทประกอบด้วยกระจูด ปักผ้าทอผ้าเซรามิค ย่านลิเภาปาหนันใบลานและเรือกอและจำลอง กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแก่สมาชิกศิลปาชีพที่ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งมอบเงินรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทุกประเภท

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส คาดว่า การจัดงานของดีเมืองนราในครั้งนี้ ทำให้เงินหมุนเวียนแพร่สะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท และยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรระดับรากหญ้าได้ระบายผลผลิตและสินค้าประเภทต่างๆ รวมไปถึงยังเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลอันเกี่ยวเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ในการลบภาพลักษณ์อันเลวร้ายสู่สายตาสาธารณชน และเป็นการรองรับนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อันขยายผลไปสู่ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นต่อไป

ภาะ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส