คลอดรายชื่อ ปธ.คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร สส.ปัตตานี- ยะลา คุม 2 คณะ

0
394

คลอดแล้วรายชื่อ ปธ.คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมด 35 คณะ ดังนี้

ฝ่ายรัฐบาล 17 คณะ

พรรคพลังประชารัฐ 8 คณะ

1.ประธานกรรมาธิการการตำรวจ
( นายนิโรจ สุนทรเลขา )
2.ประธานกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ
( นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย )
3.ประธานกรรมาธิการ การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน
( นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม )
4.ประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
( นายอนันต์ ผลอำนวย )
5.ประธานกรรมาธิการการทหาร
( นายสมชาย วิษณุวงศ์ )
6.ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
( นายสุชาติ อุสาหะ )
7.ประธานกรรมาธิการการป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด
( นายนิพันธ์ ศิริธร )
8.ประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
( นายอัครวัฒน์ อัศวเหม )

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คณะ

1.ประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
( นายอันวา สาและ )
2.ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
( นางกันตวรรณ ตันเถียร )
3.ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
( นายวุฒิพงษ์ นามบุตร )
4.ประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
( นางสาวรังสิมา รอดรัศมี )

พรรคภูมิใจไทย
1.ประธานกรรมาธิการการคมนาคม
( นายโสภณ ซารัมย์ )
2.ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว
( นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ )
3.ประธานกรรมาธิการการกีฬา
( นายบุญลือ ประเสริฐโสภา )
4.ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข
( นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร )

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ

1. ประธานกรรมาธิการการส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม
( นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ )

ฝ่ายค้าน 18 คณะ

พรรคเพื่อไทย 10 คณะ

1.ประธานกรรมาธิการการศึกษา
( นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ )
2.ประธานกรรมาธิการการพลังงาน
( นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง )
3.ประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรม
( นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี )
4.ประธานกรรมาธิการการศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ
( นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู )
5.ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
( นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ )
6.ประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
( นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น )
7.ประธานกรรมาธิการการปกครอง
( นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม )
8.ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ
( นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี )
9.ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
( นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. )
10.ประธานกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
( นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก)

อนาคตใหม่ 6 คณะ

1. กมธ. การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ )

2.กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

3.กมธ. กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน (ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

4. กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.เขต 1 พิษณุโลก)

5.กมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ (ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

6.กมธ. การแรงงาน (สุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

เสรีรวมไทย 1 คณะ

กมธ. การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ
( พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส )

ประชาชาติ 1 คณะ

กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

( นายซูการ์โน มะทา ) รวมทั้งหมด 35 คณะ
ขอขอบคุณภาพจาก http://www.radioparliament.net/