นราธิวาส- ถึงเวลาฤดูลองกองทวงแชมป์!! ผู้ว่านราฯเยี่ยมศูนย์คัดแยกผลไม้ อ.ศรีสาคร ลองกองคัดคุณภาพสดจากสวน สู่กรุงเทพฯ ชูสโลแกน “ลองกองนราธิวาส…พลาดได้ไง”

0
358

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนอำเภอศรีสาคร โดยมีนายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นางวินา ปุย เกษตรอำเภอศรีสาคร และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ศรีสาคร ร่วมต้อนรับกันอย่างอบอุ่น

สำหรับศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน อำเภอศรีสาคร เป็นศูนย์คัดแยกฯ แรกของจังหวัดนราธิวาสในการเปิดรวบรวมลองกอง ซึ่งในวันนี้มีเป้าหมายกว่า 3 ตัน พร้อมนำลองกองคุณภาพจากแปลงใหญ่ลองกอง ศรีสาครสู่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาด อตก. กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ จังหวัดนครพนม มุกดาหารและสกลนคร และตลาดอื่นๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในการเตรียมการรับสถานการณ์ผลผลิต ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม โดยประสานด้านของตลาดทั้งการขนส่งผ่านรถไฟ รถยนต์และสายการบิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการกระจายสินค้าการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระ ผลไม้ เช่น ลองกองติดตัวขึ้นเครื่องจากเดิม 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม คาดว่าจะสามารถระบายลองกองกว่า 13,667 ตัน สู่ผู้บริโภคที่ต้องการลองกองคุณภาพจากนราธิวาส ได้ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2562

ทั้งนี้ จากผลการประชุมคาดคะเนไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 คาดคะเนผลผลิตไม้ผลจังหวัดนราธิวาส 4 ชนิด รวม 50,949 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 23.08 โดยผลผลิตลองกองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 12,609 ตัน ในขณะที่ผลผลิตทุเรียน มังคุด และเงาะ มีปริมาณใกล้เคียงกับผลผลิต ปี 2561 โดยศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ศูนย์คัดแยกเพื่อพัฒนาคุณภาพจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีศูนย์คัดแยกฯ ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 25 ศูนย์ฯ และในปี 2562 จังหวัดนราธิวาสสนับสนุนถุงบรรจุลองกองจากงบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6,250 ใบ สำหรับศูนย์คัดแยกฯอำเภอศรีสาคร ได้เปิดศูนย์คัดแยกในวันนี้ เพื่อส่งผลผลิตลองกองจำหน่ายตลาดต่างจังหวัด และร่วมจำหน่ายกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ของพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2562

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ซึ่งทำสวนทุเรียนบนเนื้อที่ 25 ไร่ คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 40 กว่าตัน มีเทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เชือกโยงกับกิ่งทุเรียนเพื่อไม่ให้กิ่งหักและผลผลิตเสียหาย พร้อมทั้งการตัดทุเรียนที่สุกร้อยละ 80 – 90 เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพที่มีรสชาติหวาน น้ำหนักดี ซึ่งในพื้นที่ของอำเภอศรีสาครมีสภาพอากาศและความชื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกทุเรียน โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมตัวกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นหลัก มีสมาชิก 43 คนและเข้าร่วมเป็นเกษตรกรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ จำนวน 53 คน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทุเรียนให้มีมาตรฐานและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ซึ่งมีการคัดเกรดทุเรียน เป็นประเภทเกรด A / B จำหน่ายกิโลกรัมละ 82 บาทและเกรด C ปรับเป็นประเภทตกไซส์ ซึ่งผู้ว่าฯและคณะได้ชิมผลไม้สดจากสวนของอำเภอศรีสาครที่มีรสชาดอร่อยไม่แพ้ที่อื่นอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กริยา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส