นราธิวาส-พัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้สู่ไทยแลนด์ 4.0″ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ต่อยอดความคิดสู่อนาคต

0
365
นราธิวาส-พัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้สู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ต่อยอดความคิดสู่อนาคต

นราธิวาส-พัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้สู่ไทยแลนด์ 4.0″ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ต่อยอดความคิดสู่อนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดนใต้สู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายรัฐบาล ให้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  จึงเป็นเหตุผลความจําเป็นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์   เพื่อการศึกษานราธิวาสจะต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนชายแดนใต้ โครงการการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เยาวชนชายแดน ได้ดําเนินการติดต่อมาแล้วเป็นปีที่ 4 ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนชายแดนใต้แล้ว ยังจะเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงทางด้านการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป


โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ ซึ่งรูปแบบการจัดโครงการเป็นการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จํานวนทั้งสิ้น 13 กิจกรรม   ประกอบด้วย   1.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์     2.การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show) 3.การแข่งขันชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 4.การแข่งขัน จรวดขวดน้ำ 5.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 6.การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทาง วิทยาศาสตร์ 7.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 8.การแข่งขันธุรกิจสตาร์อัพ (Start up) 9.การแข่งขันบังคับโดรนผาดโผน 10.การแข่งขันบังคับโดรน(ประเภท โปรแกรมสั่งงาน) 11.การแข่งขันคลิปวิดีโอ 12.การแข่งขันการประกวดภาพทาง วิทยาศาสตร์ 13.การแข่งขันจัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Science Comic Book) และ รูปแบบให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการอีกด้วย


ทางด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่การจัด  และ  บริการการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา   การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน   สําหรับเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่ขาด พลาดและ ด้อยโอกาสทาการศึกษา  เพราะทุกคนต้องนําความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน  ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นการ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  สร้างความรู้ความ  เข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ STEM ศึกษา โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์และประสบการณ์นํามาใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ต่อยอดความคิดสู่อนาคตต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส