ตรัง-ชมรมแม่บ้านมหาดไทยตรัง ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาทำความสะอาดวัดพระอารามหลวง

0
460

ตรังชมรมแม่บ้านมหาดไทยตรังร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดวัดพระอารามหลวง

นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง พร้อมสมาชิกร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ที่วัดนิโครธาราม .เมืองตรังด้วยการเก็บกวาดขยะล้างห้องน้ำห้องส้วมกวาดเศษใบไม้และอื่น  เพื่อให้สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย

ทั้งนี้นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างให้มีความเจริญและให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร และการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสมัครสมานสามัคคีที่ร่วมกันดำเนินตามแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบาย.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .ตรัง