ผวจ.นราธิวาส นำจิตอาสาปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 5,000 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
116

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำจิตอาสาปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 5,000 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม 2562


วันนี้ 3 พ.ค. 62  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม 2562 โดยมีนายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา สมาชิกฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกร ชุมชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนร่วมโครงการจำนวนมาก


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง โดยทุกคนต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนานมีความยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 5,000 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม​ ​2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และเป็นการนำร่องให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการดูแล รักษา และพร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ข่าว.ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น