สพป.ยะลา เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐ จชต. (พักนอน) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

0
38

สพป.ยะลาเขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐ จชต. (พักนอน) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3  ได้มอบหมายให้นางสาวกุลกนก  พูลทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชิตพล  กาเพ็ชร์  วิศวกรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐ(พักนอน) โรงเรียนบ้านเยาะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ระยะที่1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับครูผู้รับผิดชอบในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคด้านการจ้างบุคลากรรวมถึงด้านสถานที่ที่พักนอนให้มีความเพียงพอและมีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562 นอกจากนี้ได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนที่มาประชุมรับค่าใช้จ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์หนังสือเรียนโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนำโดยมีนายรอสะ  มาเล๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะและคณะครู 

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 กล่าวว่าตามที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความเป็นอยู่อาศัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจะต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่พักนอนและมีอาหารครบ3 มื้อตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่ต้องใช้ก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกวินัยให้กับนักเรียนด้วยทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบลงไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการฯในระยะที่1 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิงระบบประปาภายในโรงเรียนการก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชายจากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอาคารที่พักนอนนักเรียนชายหญิงโดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนมีความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และบุคลากรในการรองรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562  ที่กำลังจะถึงนี้ 

ด้านนายรอสะ  มาเล๊ะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะเผยว่าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(พักนอน)  ปีนี้เป็นปีที่2 ผู้ปกครองชุมชนให้ความสำคัญและความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ปีการศึกษา2562 มีนักเรียนสมัครเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วรวมปีนี้จำนวนทั้งสิ้น170 คนและคาดว่าเปิดภาคเรียนวันที่16 พฤษภาคม2562 จะมีนักเรียนมาสมัครเพิ่มในส่วนนี้ก็ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนไว้แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันรวมไปถึงการดูแลด้วยความอบอุ่น.

แสดงความคิดเห็น