Good idea พระสงฆ์ปัตตานี อบรมทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพและผลิตสื่อ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เตรียมทำสื่อสีขาว แพร่หลักธรรมผ่าน Social

0
141

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะ จ.ปัตตานี ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและตัดต่อเบื่องต้น ด้วยaplicationง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

โดยการนำองค์ความรู้ทักษะของนักสื่อสารมวลชนสอนการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือหลัก ในการผลิตและเผยแพร่ โดยช่วงแรกเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักอุปกรณ์เครื่องมือ การรู้จักจัดองค์ประกอบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
จากนั้นให้ทดลองการปฏิบัติจริง ด้วยการถ่ายภาพเรื่องราวตามที่กำหนดแล้วมาตัดต่อ เพื่อเพิ่มทักษะการถ่ายภาพมาผลิตและเผยแพร่ได้ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำที่ทันสมัยอย่างเร็วมาก การผลิตและเผยแพร่สามารถทำได้ง่าย จึงเห็นความสำคัญที่จะเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพระสงฆ์ได้เข้าใจหลักการใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องถูกวิธี ได้นำหลักการความรู้ ธรรมะไปสู่การใช้เป็นช่องทางเผยแผ่พุทธศาสนาสู่กลุ่มเป้าหมาย

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอน การบรรยายธรรม กิจกรรมประเพณี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวทำบุญ การเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา ล้วนสามารถแฝงหลักธรรมคำสอนได้ทั้งนั้น จึงมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พระสงฆ์ควรเรียนรู้และปรับนำไปใช้ให้ทันโลกสมัยปัจจุบัน

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะ จ.ปัตตานี กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำที่พวกเราต้องช่วยกันสื่อสิ่งดีๆ ออกไป ด้วยการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าโลกโซเชียล ซึ่งเราสามารถผลิตสื่อและบอกคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะวงแคบ ฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะผลิตสื่อสีขาว เพราะพวกเราเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นการสื่อสารทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรมที่เอื้อต่อสื่งที่เรียกว่าสันติสุข สันติภาพ และเป็นคนที่รับผิดชอบสื่อสิ่งที่ดีออกไป ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ดังนั้นเราต้องเรียนรู้สื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปให้มากที่สุด ด้วยสื่อสีขาว ที่บริสุทธิ์ ที่แฝงไปด้วยความดีทั้งหลายทั้งปวงได้

ทีมข่าว@ชานแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น