ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนบูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เน้นให้ความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างจริง

0
948

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนบูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เน้นให้ความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างจริง

วันที่ 13 พฤศจิกายน  ที่ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก สกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมการประชุม

โดยในที่ประชุมได้หารือในเรื่องแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งส่วนงานราชการในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 4 เสาหลักซึ่งได้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนาและผู้นำตามธรรมชาติ ให้ขับเคลื่อนนำแผนงานโครงการของรัฐที่จะสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำเข้าไปให้ถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดทำฐานข้อมูลกลางของประชาชนในพื้นที่ทั้งสตรี คนชรา และเด็กที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษา โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่าง 4 เสาหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับกฎหมายและไม่ขัดกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือสิทธิของประชาชนจะยุติธรรมได้นั้นจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผ่านกฎหมายเยียวยากลาง สำหรับปัญหาความรู้สึกการไม่ได้รับความเป็นธรรม การเสียโอกาส และความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การไม่มีบัตรประชาชนและเลข 13 หลัก ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆจากรัฐ การไม่ทราบข้อมูลผล การพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ ของศาลยุติธรรม โดยขณะนี้ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดได้เร่งประสานงานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจทางพันธุกรรมและดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้

อย่างไรก็ตามรัฐบาลโดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ประสานงานและให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความเป็นเอกภาพ งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไม่เกิดความซ้ำซ้อนและขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.