ศอ.บต.ร่วมทุกภาคส่วนด่วน!!แก้ไขโรคหัด หลังพบระบาดต่อเนื่องใน6จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
294

ศอ.บต.ร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาโรคหัด หลังพบระบาดต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)อ.เมือง จ.ยะลาพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ด้วยมิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเป้าหมายเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกมิติให้ไร้รอยต่อในขณะนี้มีงานที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน คือมิติด้านสุขภาวะ ที่มีประเด็นของการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นโดยเร็ว


สำหรับการระบาดของโรคหัดในพื้นที่นั้น ตรวจพบผู้ป่วยในช่วงต้นเดือน กันยายน 2561 ในพื้นที่ จ.ยะลา และแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ข้างเคียงในพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และจังหวัดสงขลาตอนล่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทางด้านสาธารณะสุข เช่น โรงพยาบาลทุกระดับ สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ภายใต้การอำนวยการและเร่งรัดของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการป้องกัน รักษา และควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายแห่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับมีมิติของสังคมจิตวิทยาที่จะทำให้ ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ดังนั้น จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมจนถึงปัจจุบัน (13 พฤศจิกายน 2561) จำนวน 16 ราย
รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการสูญเสียในอนาคต โดยร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรค อาทิ โรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์ ระดับจังหวัด ระดับระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) สาธารณสุข (จังหวัด อำเภอ) เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ หรือองค์กรทางด้านศาสนา สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนทุกแขนง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “พื้นที่ปลอดหัดชายแดนใต้ 2563” โดยเริ่มเปิดโครงการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ด้วยการประชุมหารือกำหนดกรอบทิศทาง การดำเนินงาน การเสริมช่องว่าง หรือหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะดำเนินการ ต่อเนื่องในปี 2562 – 2563 เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ปลอดหัด ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางขององค์การอนามัยโลก ที่ประกาศให้ปี 2020 เป็นปีปลอดหัด


สำหรับงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ภายในสัปดาห์นี้ คือการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันในเด็ก ตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โดยกลุ่มแรกที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษคือ 9 เดือน – 5 ปี ซึ่ง หากสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 จะทำให้เกิดการยุติ การแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับแนวทางการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ โดยคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการแพทย์ ผู้แทนองค์กรด้านศาสนา ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อทุกแขนง โดยเร่งจัดทำข้อมูลความรู้ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจน ทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง คลิปสั้น อินโฟ กราฟฟิก แผ่นพับ ใบปลิว และสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภท
ภาพ/ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา