อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะจับมือ อบต.สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ยกคุณภาพชีวิตประชาชน(ชมคลิป)

0
549

  อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จับมือ อบต.จัดกิจกรรม “วิถีชุมชนแห่งเทือกเขาบูโด” ดึงชุมชนรอบบริเวณอุทยาน และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ยกคุณภาพชีวิตประชาชน

ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบๆอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้ชื่องาน “วิถีชุมชนแห่งเทือกเขาบูโด” ของอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ เอกชน ตำรวจ ทหาร และการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พลังชุมชน ตลอดจนประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ใกล้เคียง พลังสามัคคี พลังชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเขาบูโด-สุไหงปาดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในเขตชุมชนที่มีการคมนาคมขนส่งหลายช่องทาง มีความสะดวก ที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยิ่ง และยังคงเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตและยังมีระบบนิเวศวิทยาที่สำคัญยิ่ง เป็นมรดกของชนในท้องถิ่นที่คู่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สภาพและให้ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด ป่าอยู่ เราอยู่ ชั่วลูกชั่วหลาน และยังสามารถต่อยอดให้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเพราะเรารู้จักอยู่กับป่ากับธรรมชาติใช้ประโยชน์ร่วมกันพุ่งพาอาศัยกันแบบไม่ทำลาย โดยการยกระดับป่าให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิต หากการท่องเที่ยวขยายตัวจะทำให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้น การอนุรักษ์ให้คงอยู่สภาพและรู้จักใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันแล้ว เชื่อว่ามรดกอันล้ำค่าแห่งนี้จะอยู่คู่ชุมชนเทือกเขาบูโดจากรุ่นสู่รุ่นได้ตลอดไป

ด้านนายสิทธิชัย หมัดสี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบๆอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้ชื่องาน “วิถีชุมชนแห่งเทือกเขาบูโด” ซึ่งได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยภายในงานมีกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ นักอนุรักษ์สายพันธุ์ใหม่ การจัดนิทรรศการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบๆอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3.สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตแระชาชนดีขึ้น 4.กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก 5.สร้างมูลค่าให้กับผลผลิต           โดยมีเป้าหมาย 1.นักเรียนในพื้นที่รอบๆอุทยานแห่งชาติ จำนวน 15 โรง 2.ประชาชนในพื้นที่รอบๆอุทยานแห่งชาติและใกล้เคียง 3.หน่วยงานราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน   โดยภายในงาน มีซุ้มจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน สิ้นค้า OTOP อาหารโบราณต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชุมชน .

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส