กกต.นราธิวาส เดินหน้าอบรมผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว

0
382

กกต.นราธิวาส เดินหน้าอบรมผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยรับการตั้ง สส.ที่ใกล้จะมาถึง


นายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เดินหน้าอบรมผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เกี่ยวกับความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พร้อมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใกล้จะมาถึง


ล่าสุดได้มอบหมายให้คณะวิทยากร ประกอบด้วย ดต.วิสูต บุญสนิท หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม นายอนิรุท ขะหมิมะ นางสุกัญญา นิลสุวรรณ์ นายวิชาญ ทองชาติ นางกมลวรรณ อายุศนันท์ ลงไปฝึกอบรมให้กับประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
ทั้งนี้สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คือเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้ง โดยให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับแต่วันที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองอีก 150 คน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส