” lot and smart City” กสท.เขตใต้บริษัทกสท. โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) เสริมความรู้ ตอบโจทย์ลูกค้า3 จังหวัด

0
643

ที่รร.ซีเอสจังหวัดปัตตานี กสท.เขตใต้ บริษัทกสท. โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) หรือ cat จัดสัมมนาให้ความรู้ด้าน Digital technology lot internet of things แนะนำการใช้บริการ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเสริมความรู้ ด้านดิจิตอลเทคโนโลยีให้ก้าวทันสมัย ในปัจจุบัน


ได้มุ่งเน้นให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ กระจายสู่ท้องถิ่น,กลุ่มลูกค้า sme ให้มากขึ้น
คุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ บริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัดมหาชน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมสัมมนา
รวมถึงการปรับตัวให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจเรื่อง L O T by CAT เทคโนโลยี lot and smart City

โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ. นายจักวัฒน์ ทองปราโมทย์ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายบริการโทรศัพท์ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)หรือ cat  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มลูกค้าและภาคองค์กรต่างๆ มาร่วมงานกันจำนวนมาก

คุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ บริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัดมหาชนกล่าวว่า งานครั้งนี้เป๋นการแนะนำบริการใหม่ๆ นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดเข้าถึงลูกค้าที่เคยใช้บริการของเราในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นี้ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้าทั้งหมด กับการพัฒนานำสิ่งใหม่ๆเข้ามาต่อไปในข้างหน้านี้เชื่อมั่นสู่ความเป็น Smart City ของจังหวัดปัตตานี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้