กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า เปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลาครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2561  ที่หอประชุม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลาครั้งที่ 9  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากทุกสังกัด  เข้าร่วม ภายในงานมีการจัดนิทรรสการด้านวิชาการ ตรวจวัดสายตาฟรี  และบนเวทีมีการแสดงวิถึชีวิตพื้นบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของนักเรียน ด้วย

นายอดินันท์  ปากบารา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล) มีดำริให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สามารถรับรู้ เข้าใจถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดกิจกรรม“กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน”โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด วางแผนรูปแบบ กิจกรรมที่จะนำไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกิดความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 9 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมออกหน่วยบริการประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต2สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศูนย์วิทยพัฒนาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยะลาและสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลานำกิจกรรมที่น่าสนใจและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป

ภาพ/ข่าวมูกะตา หะไรทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น