ศอ.บต. สานต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน จับมือสถาบันการศึกษา และชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ร่วมลงนามจีน พัฒนาต่อยอดด้านภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ

0
810

 

ศอ.บต. สานต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน จับมือสถาบันการศึกษา และชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ร่วมลงนามกับประเทศจีน พัฒนาต่อยอดด้านภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61  ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น1   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา ชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  กับ YUNNAN SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรมแพทย์แผนโบราณจีนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นหน่วยงานหลักเพื่ออำนวยการ บริหารจัดการ และบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกลักษณะ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา ชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กับ YUNNAN SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. มีผู้ลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายซอและห์ ตาเละ  รองอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน มหาวิทยาลัยหาฏอนี นายฟุ้ง สุขเสรีทรัพย์ ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา และ Chairman Celine WOng (PH.D) จาก Songland Culture Communication Co.,lyd. และ Zheng Jin จาก Deputy Director-General Lirector Professor Supervisor  of  Doctor

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เปิดเผยว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ ในทุกมิติ โดยผ่านการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบะสังคมไทย-จีน หรือที่เรียกว่า สถาบันเจิ้งเหอนานาชาติ อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของสาธารณรัฐประชาชนชาวจีน ผ่านการพัฒนาด้านภาษาจีน รวมทั้งเพื่อการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่จะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือที่จะผลักดันให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอื่นๆของอาเซียน

“ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำหน้าที่อำนวยการ บริหารจัดการ และบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือ เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาทั้งลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงานภาครัฐและสถาบันทางวิชาการร่วมให้การสนับสนุน สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสุข และประโยชน์สูงสุดกับทั้ง 2 ประเทศ ในฐานะที่ไทย – จีน เป็น เมืองพี่ เมืองน้อง และนอกจากการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา ชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กับ YUNNAN SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. ในวันนี้แล้ว ในวันพรุ่งนี้ 27 เมษายน 2561 จะมีการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์แผนไทย – จีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกด้วย” เลขาฯ ศอ.บต. กล่าว

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ ยะลา