เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

0
564

ผู้ว่าปัตตานีเร่งแก้ปัญหาความจนที่ติดอันดับต้นของประเทศกำหนดเป้า 3 อำเภอ  ให้ นายอำเภอลงพื้นที่ ย้ำการลงพื้นที่สำรวจเองจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน ถูกจุด ชัดเจนยิ่งขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำคณะทำงานประชุมที่ศาลากลางปัตตานี เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เนื่องจากจังหวัดปัตตานีจากสถติการสำรวจพบว่าปัตตานีอยู่ในอันดับต้น ๆ ของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเร่งแก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
โดยทาง จังหวัดปัตตานี ได้กำหนด ไว้ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก และอำเภอยะหริ่ง โดยทำการกำหนดครัวเรือนเป้าหมายที่มีความเดือดร้อนและยากจน ที่มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพของตนเองอย่างแท้จริง โดยกำหนดเป้าหมายเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนา 2.กลุ่มที่พัฒนาและสงเคราะห์ 3.กลุ่มที่ต้องสงเคราะห์และ 4.ตาย ย้ายออก และทำงานนอกพื้นที่ ซึ่งการกำหนดเป้าหมายเริ่มด้วยการกำหนด กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อสามารถเพิ่มรายได้ให้กับต้นเองได้ โดยจากการตรวจสอบข้อมูล กลุ่มดังกล่าวแล้วพบว่ามีความต้องการให้ทางจังหวัดเข้าช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เป็นอันดับแรกเป็นจำนวนมาก รองลงมาด้านการเกษตรและอื่นๆเช่นด้านวิชาชีพ ตัดผมและเครื่องมือทำขนมเป็นต้น

นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เพื่อการเข้าถึงปัญหาได้อย่างแท้จริง ได้มอบหมายให้นายอำเภอมายอเป็นหัวหน้าทีมนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำหนดเป้าหมายครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์การสำรวจความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือ จปฐ. กลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยคัดเลือกบุคคลเป้าหมายซึ่งมีกรณีตัวอย่าง จากจำนวน 80 ราย คือนายอูเซ็ง ยามา อายุ 60 ปี ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีครอบครัว อาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติ มีความต้องการด้านอาชีพหรือขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพคืออุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจข้อเท้จจริงนั้นก็ส่งผลให้การเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ถูกจุด ชัดเจนยิ่งขึ้นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว บดินทร์ เบญจสมัย ผู้สื่อข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี