นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เปิดงานแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

0
7616


นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566 ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบิน
บ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลอากาศเอก รรกฤต มุขศรี ประธานชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา
รายได้และผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนครอบครัวผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566


สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ดำเนินโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 และภาคีเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี
60 และปีนี้เป็นปีที่ 7 ของโครงการ มีเจตนารมย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันของแผ่นดิน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของภาคีเครือข่าย
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

  1. เพื่อพัฒนาและขยาย “ตันแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ประซาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการ สร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4. สำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่นมา สามารถพัฒนารูปแบบการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ จนปัจจุบันเกิดการสานพลังจากภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการเพื่อสร้างแรงผลักตัน
    ทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 1,000,000 บ . รถวีลแชร์ ถุงยังชีพจากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำนวน 300 ถุง ถุงยังชีพจากสภากาชาด จำนวน 30 ถุง จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 300 ถุง ข้าวสาร และอื่น ๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม
    ทั้งนี้ นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ดิฉันได้รับทราบและเห็นถึงพัฒนาการและการต่อยอด รวมถึงการสานพลังของภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการนี้มาตลอด รู้สึกประทับใจและชื่นชมในความมุ่งมั่นของทุกเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าทุก ๆ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการ
    มอบรถเข็นและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับคนพิการและเครือข่าย กิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในชุมชนจะสามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน จนนำไปสู่ความเข้มแข็งของคนในชุมชนได้ โดยอาศัยทุกพลังของภาคีเครือข่ายเป็นกลไกที่สำคัญในการชับเคลื่อนงาน กล่าวในภาพรวม ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันปฏิรูปสังคม ลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มในสังคม ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่เราทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ร่วมกัน”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี