รมต.ศึกษา ชื่นชม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียร

0
469
รมต.ศึกษา ชื่นชม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียร
รมต.ศึกษา ชื่นชม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียร

รมต.ศึกษา ชื่นชม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียร

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ ลานอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจและพบปะ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยมีนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานและต้อนรับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมมาโดยตลอด ยาวนาน และ ขอชื่นชม ยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียร จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ความพยายาม ความมุ่งมั่น ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึง ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู บุคลากร สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้นักศึกษาจบได้อย่างมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับชีวิตการเป็นนักเรียน นักศึกษา ขอให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตของตนเอง และตั้งใจไปสู่ก้าวต่อไปอย่างแท้จริง

ด้านนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จานวน 8 แห่ง โดยมีสถานศึกษาภาครัฐจานวน 6 แห่ง ปัจจุบันมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. จานวน 2,437 คน ระดับชั้น ปวส. จานวน 4,176 คน รวมทั้งสิ้น 6,613 คน

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) วิทยาลัยฯ ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 การติดตามภาวะการมีงานทาของผู้สำเร็จการศึกษา ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดการสอนทวิศึกษาแนวใหม่ การดำเนินงานโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากาลังคนชายแดนภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2566 เป็นต้น

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้