สมาคมคนรักนบี ชายแดนใต้ และสภาอุลามาอฟาฎอนีย์ ดารุสสลาม ร่วมสร้างสันติสุขพร้อมดุอาร์ขอพร ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯหายพระประชวร

0
367


สมาคมคนรักนบี จังหวัดชายแดนใต้ และสภาอุลามาอฟาฎอนีย์ ดารุสสลาม จัดกิจกรรมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดุอาร์ขอพร ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา (องค์ภา) ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในเวลา 19.30 น. ฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮ / ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน ได้นำดุอาร์ขอพร ร่วมกับประชาชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา (องค์ภา) ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

สมาคมคนรักนบี จังหวัดชายแดนใต้ และสภาอุลามาอฟาฎอนีย์ ดารุสสลาม ได้จัดกิจกรรมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย กับพี่น้องมุสลิมในโลกอาหรับ เพื่อให้ท่านฮาบีบและคณะได้รับทราบนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมอันนำ มาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องแก่โลกมุสลิมต่อรัฐบาลไทย และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ในการปฏิบัติศาสนาและดำรงตนในหลักการอิสลามที่ถูกต้อง ส่งเสริมเยาวชน กลุ่มสตรี ให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความรักในสถาบันของไทย และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

หลังจากนั้น ฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮ / ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน ได้บรรยาย หลักศาสนาในการสร้างความรักต่อเพื่อนมนุษย์ สร้างความรักต่อคนต่างศาสนิก และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการให้ความรักซึ่งกันและกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส