นราธิวาส – เริ่มปฏิบัติการ 90 วัน ผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ช่วงระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

0
85

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พี่น้องประชาชนงดการเดินทางออกจากบ้าน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ พักอยู่กับบ้านพักอาศัย

จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอรือเสาะ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 ตำบล กับ 1 เทศบาล จำนวน 72 หมู่บ้าน กับ 21 ชุมชน ร่วมโครงการ 90 วัน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”เป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและขอให้พี่น้องประชาชนอำเภอรือเสาะ ทุกครัวเรือน ทุกคน ปฏิบัติตามมาตราการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ใช้ของส่วนตัว เว้นห่างทางสังคม ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด คัดกรองคนเข้า-ออกพื้นที่และขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะปลอดภัยจากโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19)

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-2019) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ประชาชนขาดรายได้ มีความยุ่งยากในการดำรงชีวิต ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนเกรงว่า สินค้า อุปโภค บริโภค จะขาดแคลน ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงได้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 90 วัน “Quick win 90 days ” “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ขึ้น โดยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9″กษัตริย์นักพัฒนา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมชาติและมีภูมิคุ้มกันสู้กับวิกฤตภายนอก โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้พึ่งตนเองได้ก่อน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้รณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้และการทำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ได้ส่งเสริมติดตามกลุ่มเกษตรกรทุ่งกูนา บ้านไอร์กลูแป หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ปลูกผักสวนครัวและพืชไร่ บนแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 180 ไร่ มีสมาชิก 67 ราย ทำให้มีรายได้เสริม บางคนเก็บผลผลิตขายครั้งหนึ่ง มีรายได้ 1-2 แสนบาท ซึ่งสมาชิกกลุ่มบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยจับเงินแสนมาก่อน พอมาทำกับกลุ่มนี้ 5-6 ปี ได้จับเงินแสน สมาชิกมีความพึ่งพอใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น