เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามโครงการ U2T ใต้พร้อมผลักดันต่อ

0
726

วันที่ 2 กันยายน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามรับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดการฟาร์ม และการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์พื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยเข้าติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแพะแกะกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

ในส่วนจังหวัดปัตตานี นายอนาวิน เปาะสู และเกษตรกรได้นำเสนอ มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่น่าสนใจ ได้แก่การแปรรูปนมแพะเป็น คุ้กกี้นมแพะ นมเปรี้ยวแพะ เนื้อสวรรค์แพะ ไก่เบตงตุ๋นต้มยาจีน และยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ ล่าสุดได้ไปร่วมโชวสินค้าในงานมหกรรมอาหารที่ประเทศกัมพูชาด้วย

ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ตำบลจากโครงการ U2T เฟส 1 และเฟส 2 ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ3 จังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สำหรับโครงการ U2T ทั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ถือเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตระดับชุมชน พร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยทักษิณและอีกหลายสถาบัน เป็นการร่วมกันพัฒนาให้ความรู้กับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งการสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน ทำให้เกิดรายได้ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตำบลด้วยการสร้างช่องทางการวางจำหน่าย โดย U2T Narathiwat Shop “ศูนย์รวมสินค้าจากชุมชน” ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ต่อยอด ในการสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลในพื้นที่ต่อไป
ทีมข่าว@ชายแดนใต้