แปรรูปข้าวซีรีบูกังตัง กระดังงา เป็นเค้กชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก ส้ม สับปะรด ต่อยอด สร้างรายได้ ให้ชุมชน

0
420โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ข้าวหอมกระดังงา และข้าวซีบู กังตังของชาวบ้าน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพและรายได้ ผ่านกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การจัดทำบรรจุภัณฑ์และการตลาด เพื่อผลลัพธ์ให้ท้องถิ่นชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด มีสมาชิกโรงสี ทั้งหมด 476 คน ตามพระราชดำริ ฯ สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทำนาปลูกข้าวพื้นเมืองไว้บริโภคและจำหน่าย ได้แก่ พันธุ์ข้าว ซีบูกันตัง พันธุ์ข้าวหอมกระดังโดยสหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวม ข้าวเปลือกมาแปรรูปสีเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายเพียงอย่างเดียว ดังนั้น สหกรณ์จึงมีแนวคิดนำแป้งจากข้าวกล้องหอมกระดังงา ข้าวซีบูกันตัง มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ขนมชนิดต่าง ๆส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ อย่างยั่งยืนโดยการเข้าฝึกอาชีพของชาวบ้านตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10 คน นำข้าวหอมกระดังงา และข้าวซีบูกังตัง มาแปรรูปทำขนมเบเกอรี่ ต่างๆ โดยมีคุณครู หมูแฮม หรือคุณกาญจนวิช บัวสว่าง ศิษย์เก่าช่างฝีมือในวังชาย ในพระบรมมหาราชวัง รุ่นที่21 เป็นครูสอน

  1. คุณ โสภิดา ศรัทธารัตน์ ผู้อำนวยการสหกรณ์จังหวัด กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์งจังหวัดและสำนักงานการเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทอง ตากใบจำกัด ได้มีการทำโครงการพัฒนาในเรื่องของมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวพื้นเมือง ซึ่งข้าวพื้นเมืองตอนนี้ที่มีอยู่แล้ว เป็นข้าวของจังหวัดนราธิวาสก็คือข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นพืช จีไอ ของจังหวัด เนื่องจากศูนย์พัฒนาพิกุลทองเป็นโครงการพระราชดำริแล้วเราต้องการเติม ในเรื่องข้าวให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว ซึ่งนอกจากจะขายให้เป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารแล้วก็อยากจะสร้างให้เป็นมูลค่าเพิ่มโดยมีมุมจากอาจารย์ ในพื้นที่ตำบลลำภู ช่วยในเรื่องการให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมกระดังงา และข้าวซีบูกังตัง ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาสของเรา ซึ่งสินค้าที่ได้ คือ คัตตาร์ตเค้ก เค้กชิฟฟ่อน อับไซร์ดาวเค้ก ต่อไปสำนักสหกรณ์จังหวัดกับสหกรณ์ จะร่วมมือกันพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบชนิดของขนมให้มากขึ้น
    สำหรับคนที่แพ้แป้งข้าวสาลี เราสามารถนำแป้งซีรีบูกังตังมาทดแทนได้คือนำมาทำเค้ก สำหรับข้าวซีรีบูกังตัง หรือข้าวหอมกระดังงานี้ นำมาแปรรูปเป็นเค้กซึ่งทางสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาสได้แปรรูปเป็นแป้งแล้ว เหมาะสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลี เพราะว่าในการทำเค้กของเราจะไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลี แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว ดังนั้นคิดว่าเหมาะกับการที่ดูแลสุขภาพด้วยอย่างหนึ่งและก็เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวเกษตรกรที่ปลูกขึ้นมาด้วยและอีกอย่างหนึ่ง คุณสมบัติของ ข้าวหอมกระดังงา เป็นข้าวที่มีความหอมเฉพาะตัวเป็นพิเศษ พออบข้าวมา ความหอมของเขาจะ เหมือนสมชื่อที่เรียกว่าข้าวหอมกระดังงา ต่อไป ทางสำนักงานสหกรณ์ ก็จะมีการต่อยอดโครงการสอนให้ถึงตำรวจชายแดนโดยการนำกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนมาฝึกวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้มีกับโรงเรียนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและก็แนวโน้นต่อไปจะเสริมรายได้ให้กับชุมชนบริเวรรอบโรงเรียน ต.ช.ด ในโครงการพระราชดำริ เพื่อให้โครงการพระราชดำริตรงนี้ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้สินค้าพื้นถิ่น และก็สุดท้ายแล้ว ก็กลับสู่ประชาชน ในพื้นที่ และสหกรณ์จะเป็นผู้ ทำเรื่องการตลาดให้กับสินค้าตัวนี้ และก็ต่อไปสินค้าตัวนี้จะจำหน่ายให้กับ เกษตกร และประชาชนทั่วไป และที่สำคัญ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้อุดหนุน สินค้าของพื้นถิ่น และช่วยในการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ได้อย่างดี

    ติดต่อสั่งขนมได้ที่คุณ กาญจนวิช บัวสว่าง ครูหมูแฮม โทร 089-1457851
    ติดต่อสั่ง ซื้อ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวซีรีบูกังตัง ได้ที่ คุณ มือนีเร๊าะ กูซีเต๊ะ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด หมู่ 1 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
    แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส