ม.ราชภัฎยะลา MOU เทศบาลตำบลเมืองรามัน เดินหน้าพัฒนาสร้างรายได้การท่องเที่ยว 2 พันล้าน!!

0
698

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อ.รามัน จ.ยะลา ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรามันห์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ อ.รามัน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการ พัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอำเภอรามัน ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านคน สร้างเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี

โดยทางดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บอกว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จะดำเนินโครงการ Raman Peace Town ซึ่งเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้มีการนำความสวยงามของความเป็นพหุวัฒนธรรม มาสร้างเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนพื้นที่อำภอรามัน ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านคน และมีการจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อคน ซึ่งสามารถนำเงินเข้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยตั้งเป้าจะดำเนินงานให้บรรลุผลภายในปี 2575 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการจะมุ่งเน้นการสร้าง Landmark ใหม่ๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน และให้ ความสำคัญกับการให้ความรู้กับชาวบ้านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมาเยือน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ลงทุนในการพัฒนา ที่กิน ที่นอน ที่เที่ยว และ ที่ช๊อปปิ้งใน พื้นที่ต่อไป หน่วยงานทั้งสอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของ ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน

“ แนวคิด Raman Peace Town ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการสร้าง รายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ จึงมีแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ ให้เกิดผลต่อแหล่ง ชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEsและประชาชนในพื้นที่ ทั้งภาคการค้าและภาคการบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ ภายใต้แนวคิด Raman Peace Town ให้องค์ความรู้สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา ร่วมกับ องค์กรผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรม บริการ ภายใต้แนวคิด Raman Peace Town และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม สินค้า และบริการของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างอาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการสนับสนุน และมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างเป็น รูปธรรม รูปแบบความร่วมมือด้วย “ ดร.ณพพงศ์ กล่าว

สำหรับความร่วมมือระหว่างกันนั้น ทางประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บอกว่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ก็จะมีการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการยกระดับความรู้การพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยกระดับการ วิจัยบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ด้าน นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรามันห์ บอกว่า ในพื้นที่อำเภอรามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ การที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามัน นี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ และจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ได้อย่างมั่นคงในอนาค

มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ ยะลา