สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมกับประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสาร จชต, SBIC

0
391
ปัตตานี-สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมกับประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสาร จชต, SBIC
ปัตตานี-สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมกับประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสาร จชต, SBIC

18พค65จังหวัดปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสู่ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC : Southern Border Information Center ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายธีรพงค์ เพชรรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา  ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี และทีมงาน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทำปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สำหรับผู้แทนกระทรวงในจังหวัดปัตตานี  เพื่อสนับสนุนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการบริหารและบูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และสร้างความเชื่อมั่นการดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นรูปธรรม    สำหรับรูปแบบของการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ใหกับประชาชน ในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนที่ปรากฏทางสื่อ ทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงประเด็นสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยโครงสร้างกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มไลน์วิเคราะห์ประเด็น หรือ ID Chat Line (Issue Discussion Chat) พิจารณาและกำหนดประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์   2. กลุ่มไลน์มอบหมายประเด็น หรือ IA Chat Line (Issue Assignment Chat) เพื่อรับประเด็นการชี้แจงตามที่กำหนดจากไลน์กลุ่ม ID ให้หน่วยงานเจ้าของประเด็น ดำเนินการจัดทำข้อมูลในการชี้แจงผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  และ  3. กลุ่มไลน์การรายงานการชี้แจง IR Chat Line (Issue Report Chat) ประเด็นข่าวของส่วนราชการ  และรายงานผลการปฏิบัติตามห้วงเวลาที่กำหนด ประเด็นเร่งด่วนภายใน 24 ชม. ประเด็นทั่วไป ระยะเวลา 1 – 2 วัน และประเด็นคาบเกี่ยว ระยะเวลา 3 – 5 วัน และรายงานหลักฐานการชี้แจงผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน ๒ วัน.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส,ปชส,ปน, ทีมข่าว@ชายแดนใต้