ปัตตานี-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ชนิด Home Use ให้หน่วยงานทางการศึกษาลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

0
337
ปัตตานี-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ชนิด Home Use ให้หน่วยงานทางการศึกษาลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
ปัตตานี-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ชนิด Home Use ให้หน่วยงานทางการศึกษาลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

ปัตตานี-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ชนิด Home Use ให้หน่วยงานทางการศึกษาลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ส่งมอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) ชนิด Home Use ให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดที่ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดจำนวน  21,565 ชุด ตามที่หน่วยงานทางการศึกษาร้องขอรับการสนับสนุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

นางมาเรียม  ยะสะแต  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีมีความประสงค์และมีเป้าหมายในการเข้าตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในสถานศึกษา โดยเฉพาะ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้  โดยในระยะที่ 1 มีการตรวจอย่างน้อย ร้อยละ 23  และระยะที่ 2 จะมีการตรวจแบบสุ่มตรวจ  และในระยะที่ 3 จะทำการสุ่มตรวจ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียน ใน 2 สัปดาห์ถัดไป โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดปัตตานี มี จำนวน  21,565 ชุด ประกอบด้วย                                     

1.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่ สพป.ปัตตานี 1 จำนวน 4,026 ชุด สพป.ปน 2 จำนวน 370 ชุด สพม.ปัตตานี จำนวน 240 ชุด สช.ปนจำนวน 1,721ชุด กศน.ปนจำนวน 9,393 ชุดและ อศจ.ปัตตานี 3,324ชุด     

2. สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แก่ มอ.ปัตตานี(รวมถึงรร.สาธิต)จำนวน 856 ชุด ม.ฟาฎอนี จำนวน1,548 ชุดและวชช.ปัตตานีจำนวน 30 ชุด 

3.สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่รร.ตชดพิริยานุเคราะห์จำนวน 43 ชุด

4.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แก่ศพด.ในสังกัดสนง.พมจ.ปัตตานีจำนวน 14 ชุด

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เน้นย้ำสถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังสำหรับการเปิดเรียน On-Site ด้วยหลักการตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ทุกสถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม การฉีดวัคซีนให้กับครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 5-18 ปี จัดให้มีการเร่งรัดจัดฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยศึกษาธิการจังหวัดประสานกับสาธารณสุขจังหวัดในการเร่งฉีดวัคซีน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส,ปชส,ปน,ทีมข่าว@ชายแดนใต้