ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ“เดินตามรอยเท้าพ่อ”

0
429

ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อและโครงการทหารพันธุ์ดีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  โดยมีพลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่4 ,พันโทจตุพล ศรีเกตุ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 152 และกำลังพลให้การต้อนรับ โครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวทางโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ดำเนินการในหน่วยทหารโดยเน้นการทำเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด ซึ่งกองทัพภาคที่4 ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่15 น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยก่อนที่จะขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่

เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร ผลิตเมล็ดพันธุ์ สำหรับเป็นต้นทุนในการขยายผลโครงการดังกล่าว สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลา ดำเนินการโดยกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร มีพื้นที่โครงการจำนวน 10 ไร่ 2 งานแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนพ่อพันธุ์  1 โรง,โรงเรือนแม่พันธุ์  1 โรงและโรงเรือนสำหรับสร้างเป็นโรงป้อนอาหารแพะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์จำนวน5 ไร่2 งานซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์.