ปัตตานี – จัดงาน “7มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 62”ยกระดับผลงานนักเรียน/เยาวชนโดดเด่น

0
205

วันที่ 19 มิถุนายน  จ.ปัตตานีจัดโครงการจัดงาน “7มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 62” มีคณะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา ครู ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป คณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่าจำนวน 300 คน  ซึ่งแบ่งกิจกรรม ออกเป็น ภาคเช้า จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และภาคบ่าย ให้เยาวชนศึกษาดูงาน ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (บริเวณซุ้มนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี

โดย ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่าในจัดงานครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียน และเพื่อสร้างกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ซึ่งขอแสดงความชื่นชมแบะขอมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่นักเรียนและเยาวชน ที่มีผลงานดีเด่นในด้านกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจในความตั้งใจของเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคต และควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นพร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน/ตัวแทน
โรงเรียนที่ชนะการประกวดได้แก่
การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
, นิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และบัญชีครัวเรือน
, ร้านค้าสหกรณ์คุณธรรม (ซื้อเอง ขายเอง)
, การแสดงผลงาน และผลการประกวดกิจกรรมการบันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชี
ของสหกรณ์นักเรียนตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ,การแสดงนิทรรศการ และผลงานของนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดปัตตานี
, การแสดงนิทรรศการ และผลงานของนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
, กิจกรรม “สหกรณ์สอนอาชีพฯ, เกม และกิจกรรมสันทนาการ, และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการจัดงานในครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์ผ่าน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ และสามารถประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนผ่านสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งมีการแสดงผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านอาหารต่างๆ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้จริง ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น