25 ม.ค. พระพรหมวชิรญาณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดธรรมนิยาทและปิดหีบศพ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ และพระสมุห์ อรรถพร กุสลจิตฺโต อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ที่ถูกคนร้ายก่อเหตุลอบยิงมรณภาพที่กุฏิวัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โดยมีศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยจนเต็มพื้นที่วัด ทั้งนี้ภายหลังจากประกอบพิธีแล้วเสร็จจะเก็บหีบศพไว้ที่หอฉันสังฆานุภาพ วัดรัตนานุภาพก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป

สำหรับพระครูประโชติรัตนารักษ์(จนฺทํโส) หรือ สว่าง เวทมาหะ เกิดวันอังคารที่ 13 เมษายน 2514 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนายตีบ เวทมาหะ และนางเขียว จันทร์สงฆ์ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส บรรพชาอุปสมบท วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ณ อุโบสถวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี โดยมีพระครูมงคลคณาบดี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษาในทางธรรม นักธรรมชั้นเอก ทางโลก ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ และดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พระปริยัตินิเทศจังหวัดนราธิวาส ประธานพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ครูพระสอนศีลธรรม จนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่18 มกราคม 2562 ด้วยการกระทำของคนร้ายที่เข้ามายิงภายในกุฏิพระที่วัดรัตนานุภาพ

พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ประกอบกิจสงฆ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งการเผยแผ่ศาสนา และเป็นพระนักพัฒนา โดยมีประโยคหนึ่งที่ยึดถือมาตลอด “ผมไม่หนี ผมถือว่า ตรงนี้เป็นแผ่นดินไทย ปู่ย่า ตายายผมเป็นคนพุทธ เกิดตรงนี้ ขอตายตรงนี้ ถ้าไม่ตาย ไม่ขอเลิกทำความดี “และท่านมีจริยวัตรที่งดงามในการยืนหยัดอุทิศตนเพื่อเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ โดยพระสงฆ์เป็นหนึ่งในเป้าหมายอ่อนแอที่อาจถูกทำร้าย

ทั้งนี้สิ่งสุดท้ายที่พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ได้ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ คือการจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารเสนาสนะสงฆ์ เพื่อขยายและพัฒนาวัดรัตนานุภาพ ที่ตั้งอยู่ หมู่2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสจากเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมากนัก อีกทั้งยังมีพื้นที่จำกัดจึงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทางวัดมีหนี้สินค้างชำระในการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมเป็นเงิน 1,379,165 (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาท) กองอำนวยการร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสังขารธรรมของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ และพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตฺโต จึงได้เปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุไหงปาดี ชื่อบัญชี “สมทบทุนชำระหนี้ การจัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างวัดรัตนานุภาพ บัญชีเลขที่ 020261876187 ซึ่งล่าสุดได้รับบริจาครวมแล้วกว่า4ล้าน3แสนบาท ทั้งนี้จะเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่30 มกราคม2562 โดยมีคณะกรรมการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส