ชาวสวนยางเฮได้เลย กยท. เอาจริงแจกประกันคุ้มครองจ่าย 5 แสน !!!

0
2780

กยท. จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและทุพพลภาพสิ้นเชิง จ่าย 500,000 บาท
2. ขยายคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์จ่าย 250,000 บาท
3. ค่าจัดการงานศพ 30,000 บาท

กยท. ดำเนินการจัดสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้รับประโยชน์จากเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ 570 ล้านบาท โดยได้นำเงินดังกล่าวมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ในวงเงิน 121 ล้านบาท

กรมธรรม์มีระยะเวลาประกันภัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. โดยจะได้รับความคุ้มครองทุกช่วงอายุของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (บัตรสีเขียว) ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1.36 ล้านราย โดยประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่จัดทำให้นี้ ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับความสูญเสียหรือบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง

 

ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. (บัตรสีเขียว) ทุกราย แจ้งรายชื่อบุคคลที่เกษตรกรชาวสวนยางประสงค์จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ พร้อมกับหลักฐานสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้รับผลประโยชน์
โดยผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็น บุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา พี่ น้อง ถ้าเป็นบุคคลอื่นต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับผลประโยชน์ เท่านั้น
สามารถยื่นแบบแจ้งผู้รับผลประโยชน์ ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้