“ปัตตานีเดินหน้า” 3 ฝ่าย กำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดสอดคล้องแนวทางของ แม่ทัพภาคที่ 4

0
1424

ปัตตานีเดินหน้า 3 ฝ่าย กำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดสอดคล้องแนวทางของ แม่ทัพภาคที่ 4

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงาน ที่ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ปกครอง ทหาร ตำรวจ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่1/2561 โดยมี พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.ฉก.ปัตตานี, พล.ต.ต. ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จ.ปัตตานี นายพงศ์เทพ   ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอแต่ละอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีการกำหนดแผนการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี และนโยบายการดำเนินงานการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติราชการของ พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4

พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตามวิสัยทัศน์การทำงานที่ต้องการจะขจัดภัยยาเสพติด ให้หมดไปในจังหวัดปัตตานี โดยประเด็นสำคัญในการประชุมในครั้งนี้   คือ  แนวทางการปฎิบัติราชการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของแม่ทัพภาค 4 การกำหนดแผนการป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด  จังหวัดปัตตานี   ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฎิบัติราชการของแม่ทัพภาค 4  เน้นย้ำให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมอำเภอ (ศ ปร.อ.) ทุกอำเภอ ตามข้อสั่งการของกอ.รมน.ภาค4 และนโยบายการดำเนินงานการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในส่วนราชการ (ส่วนราชการสีขาว)

โดยจังหวัดปัตตานีได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2562 รวม 5 แผน คือ 1. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้า/ผู้เสพในพื้นที่ 12 อำเภอ 2.โครงการส่วนราชการสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 3.โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการและครูฝึกค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4.การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอ โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการและครูฝึกค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ 5.โครงการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยมีศูนย์เพื่อประสานการติดตามช่วยเหลือของแต่ละอำเภอทำหน้าที่กำกับดูแล

หากในกรณีเลิกไม่ได้ ให้นำส่งกระบวนการบำบัดใหม่ และกรณีหายขาด จะมีการสอบถามความต้องการ ขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่นการศึกษา การส่งเสริมอาชีพให้มีงานทำ เพื่อนำคนดีกลับคืนเข้าสู่สังคมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี